หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 1, 2016
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร. เพชรลดา  กันทาดี
  Name :: Dr. Phetlada Kunthadee
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. วท.ด. (เคมี) - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่สอน :: เคมีอนินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: phetk@yahoo.com
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/58
CH100 เนื้อหา คม 100_บทที่ 7_ไฟฟ้าเคมี_2-58_เพชรลดา กันทาดี (15 ม.ค. 59)
  เนื้อหา คม 100_บทที่ 8_จลนศาสตร์เคมี_2-58 (15 ม.ค. 59)
  เนื้อหา คม 100_บทที่ 9_เทอร์โมไดนามิกส์เคมี_2-58 (15 ม.ค. 59)
คม333 CH333_Electronic spectra of coordination compounds_2-58_เพชรลดา กันทาดี (15 ม.ค. 59)
  CH333_Stabilities_reactions and mechanisms in inorganic chemistry_2-58_Part I (15 ม.ค. 59)
  CH333_Stabilities_reactions and mechanisms in inorganic chemistry_2-58_Part II (15 ม.ค. 59)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  - Polymeric membrane electrode
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

- โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ปี 2558

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Kunthadee, Phetlada ; Watchasit, Sarayut ; Kaowliew, Arpadsara ; Suksai, Chomchai ; Wongsan, Wanlapa ; Ngeontae, Wittaya ; Chailapakul, Orawon ; Aeungmaitrepirom, Wanlapa ; Tuntulani, Thawatchai Intriguing sensing properties of a di-tripodal amine calix[4]arene ionophore towards anions from Donnan failure in ion-selective membranes induced by Cu2+. New Journal of Chemistry, 2013, 37 (12), 4010-4017. Impact factor, 3.159
   
  =Local journal=
   
  รายงานการประชุมระดับนานาชาติ (International procedings)
 
  1. Pandoidan, J. and Kunthadee, P., “Optical Sensing Properties of Plasticized Polymeric Membrane Incorporating N,N'-Ethylenebis(salicylimine) as Transition Metal Ion-Selective Ionophore”, Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON 2015), Bangkok, Thailand, 21-23 January 2015.
   
  รายงานการประชุมระดับนานาชาติ (National procedings)
   
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th