หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 13, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร. พัชรี อินธนู
  Name :: Dr. Patcharee Intanoo
  ตำแหน่ง :: อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ปร.ด. (เทคโนโลยีปิโตรเคมี) – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สาขาที่สอน :: เคมีอุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873529
  E -Mail :: tle_turn@hotmail.com
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/57
   
   
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 
  • Environmental Science Technology (Biomass Technology)
  • Polymer Science Technology (Engineering Plastic, Conductive Polymer and Electroactive Material)
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Intanoo P., Gulari E., and Chavadej S. (2013) Optimization of separate Hydrogen and Methane Production from Cassava Wastewater using Two-Stage Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactor (UASB) under Thermophilic Operation, Bioresource Technology, 173, 256-265. Impact factor 5.039
  2. Intanoo P., Chavadej J., and Chavadej S. (2013), Hydrogen Production from Alcohol Wastewater with Added Fermentation Residue by an Anaerobic Sequencing Batch Reactor (ASBR) under Thermophilic Operation, International Journal of Hydrogen Energy, 39, 9611-9620. Impact factor 2.930
  3. Intanoo P., Sirivat A., Kunanuruksapong R., and Lerdwijitjarud W., Kunchornsup W. (2012), Electroactive polymer actuator from highly doped permethylpolyazine dispered in ethylene propylene diene elastomer, Journal of Polymer Research, 19:9981. Impact factor 1.897
  4. Intanoo P., Rangsunvigit P., Namprohm W., Thamprajamchit B., Chavadej J., and Chavadej S. (2012), Hydrogen production from alcohol wastewater by an anaerobic sequencing batch reactor under thermophilic operation: Nitrogen and phosphorous uptakes and transformation, International Journal of Hydrogen Energy, 37, 11104-11112. Impact factor 2.930
  5. Intanoo P., Sirivat A., Kunanuruksapong R., and Lerdwijitjarud W. (2010), Electromechanical Properties of Ethylene Propylene Diene Elastomers: Effect of Ethylene Norbornene Content, Materials Sciences and Applications, 2, 307-313. Impact factor 1.20
   
 

-

  =Local journal=
 

-

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th