หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 4, 2018
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  พนักงานมหาวิทยาลัย
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
  Name :: Asst.Prof.Dr.Nattapol Laorodphan
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
  ตำแหน่งบริหาร :: รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการฝ่ายวิชาการ
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
2. วท.ม. (เคมีอุตสาหกรรม) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Ph.D. (Physics), The University of Warwick, UK

  สาขาที่สอน:: เคมีอุตสาหกรรม, เคมีอนินทรีย์
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: Nattapol.Lao@gmail.com
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
  2/56
คอ221  Introduction (13 มี.ค. 57)
   Gas&Fluids (13 มี.ค. 57)
   Intro&basic chemical engineering (13 มี.ค. 57)
   
  1/56
คม331 Crystal structure 1p (25 ก.ค. 56)
  Lanthanides and Actinides 1p (25 ก.ค. 56)
  เฉลยการบ้าน II (26 ก.ค. 56)
  Solid state part 1 (26 ส.ค. 56)
  Excercise 1 and 2 (26 ส.ค. 56)
   
  Subject and verb agreement (25 ก.ค. 56)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
   
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
 

- Glass-metal sealing

  - Structural of oxide glasses
 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
   
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

 

   
  ผลงานการตีพิมพ์ ::
  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. Emma R Barney, Alex C Hannon, Nattapol Laorodphan, Diane Holland “Influence of lone-pair cations on the germanate anomaly in glass”, J. Phys. Chem. C, 2011, 115, 14997-15007.
  2. Emma R Barney, Alex C Hannon, Nattapol Laorodphan, Ray Dupree, Diane Holland “A neutron diffraction and 205Tl NMR study of the thallium germanate glass system”, J. Non-Cryst. Solids, 2010, 356, 2517-2523.
  3. Prachaya Namwong, Nattapol Laorodphan, Worapong Thiemsorn, Manat Jaimasith, Anucha Wannakon, Torranin Chairuangsri “A Barium-Calcium Silicate Glass for Use as Seals in Planar SOFCs”, Chiang Mai J. Sci., 2010, 37, 231-242.
  4. Nattapol Laorodphan, Prachaya Namwong, Worapong Thiemsorn, Manat Jaimasith, Anucha Wannagon, Torranin Chairuangsri “A low silica, barium borate glass–ceramic for use as seals in planar SOFCs”, J. Non-Cryst. Solids, 2009, 355, 38-44.
   
  =Local journal=
 

 

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th