หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 25, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: อ.กัญญา  บุตราช
  Name :: Lect.Kanya Buttaraj
  ตำแหน่ง :: อาจารย์
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  สาขาที่สอน :: ชีวเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873587
  E -Mail :: kanya@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
 
คม 101 Orbital hybridization : เฉลย
  VSEPR : เฉลย
คม 103 เฉลยแบบฝึกหัด บทที่8:สารชีวโมเลกุล 1 2 3 4 5 6(25 ก.พ. 54)
คม 320 สารชีวโมเลกุล 2553-2
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  1. Enzyme Technology
2. Bioactive compounds from mango seed kernel
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

-

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com

  =International journal=
 

-

  =Local journal=
 

1. Paphonngam, A., Kongdee, A., Buttaraj, K. Encapsulation of Acorus Calamus Linn. Extract by Polyurethane Microcapsules. Sci. J. UBU, 2011, 2(1), 12-16. Impact factor -

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th