หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 1, 2016
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: ผศ.ดร.ชุติมา  คงจรูญ
  Name :: Asst.Prof.Dr.Chutima Kongjaroon
  ตำแหน่ง :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-ชีววิทยา) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. Master of Agricultural Science (Molecular biology) - The University of Melbourne
3. Doctor of Philosophy - (Molecular biology) - Victoria University

  สาขาที่สอน:: ชีวเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873528
  E -Mail :: chutima@mju.ac.th
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน :: คม
  -
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  Anticancer peptide
  Plant oxidative stress
  Seed technology
  Molecular biology
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2552
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2553
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ :: จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com

  =International journal=
   
 

-

 

=Local journal=

   
  รายงานการประชุมระดับนานาชาติ (International procedings)
 
  1. Kongjaroon C. Peroxidase Activity in Cosmos bipinatus Seedling Under Sound Stress. Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Research Journal The 4th Rajamangala University of Technology International Conference: 190-202, 2013.
  2. Punyadee A, and Kongjaroon C. 2016. Effect of Sound Treatment on Antioxidant activity in Mung Bean (Vigna radiata L.) Seedling. The 2nd International Conference on Interdisciplinary Research and Development. Maejo University Chiangmai, Thailand.
   
  รายงานการประชุมระดับนานาชาติ (National procedings)
 
  1. จิตรกัญญา ยืนยง ชุติมา คงจรูญ. 2559. การกระตุ้นการสร้างพฤกษเคมีของต้นกล้าข้าวเหนียวสันป่าตอง 1 โดยใช้โปรตีนไฮโดรไลเสทจากปลา รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี 2559. มหาวิทยาลัยทักษิณ น. 903-914.
  2. อภิเชษฐ์ ปัญญาดี ชุติมา คงจรูญ. 2559. ผลของวิตามินซีที่มีต่อการสร้างพฤษเคมีในต้นอ่อนดาวเรือง รายงานการประชุมวิชาการครั้งที่ 26 ประจำปี 2559. มหาวิทยาลัยทักษิณ น. 24-31.
  3. นงลักษณ์ บุญญาศรี วิจิตรา แดงปรก มงคล ถิรบุญญานนท์ และชุติมา คงจรูญ. 2558. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบพอลิฟีนอลทั้งหมดของสารสกัดด้วยเมทานอล โปรตีนไอโซเลต และเพปไทด์ที่ได้จากรำข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และรำข้าวเจ้าหอมนิล. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 32(2): 12-22.
  4. Jaidee N, and Kongjaroon C. 2012. Peroxidase Activity in Tagetes erecta L. Seeding under Sound Stress. The 38th Congress on science and Technology of Thailand (STT 38). Empress Convention Centre Chiangmai, Thailand, J_J0006 (1-3).
  5. Jaidee N, and Kongjaroon C. 2012. Peroxidase Activity in American Marigold (Tagetes erecta L.) Seedling under Sound Stress. The 38th Congress on science and Technology of Thailand (STT 38). Empress Convention Centre Chiangmai, Thailand, J_J0007 (1-3).
  6. ชัชฎาภรณ์ ขันติจิตร ชุติมา คงจรูญ. 2556. อิทธิพลของเสียงที่มีต่อความว่องไวของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสในต้นกล้าข้าว รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2556. ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น. 26-34.
   
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th