หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 25, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: รศ.ดร.อรุณี  คงดี อัลเดรด
  Name :: Assoc.Prof.Dr.Arunee Kongdee Aldred
  ตำแหน่งบริหาร :: รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
  ตำแหน่ง :: รองศาสตราจารย์
 

วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์) - มหาวิทยาลัยมหิดล
3. Dr.rer.nat. (Textile Chemistry) - University of Innsbruck, Austria

  สาขาที่สอน :: เคมีโพลิเมอร์, เคมีทั่วไป, หลักเคมี
  โทรศัพท์ :: (053)873530
  E -Mail :: arunee.k@mju.ac.th
 

  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
  2/57
คอ362 คอ362-บทที่ 1 การทำความสะอาด-2-57 (19 ม.ค. 58)
  คม362-บทที่2การฟอกขาว-4p (10 ก.พ. 58)
  คม362-บทที่ 3 การย้อมสี-4p (10 ก.พ. 58)
  คอ362_บทที่4_การย้อมสีเส้นใยเซลลูโลส_57-2 (19 มี.ค. 58)
  คอ362_บทที่5การย้อมสีเส้นใยโปรตีน_57-2 (19 มี.ค. 58)
  คอ362_บทที่6การพิมพ์_57-2 (19 มี.ค. 58)
  คอ362_บทที่7_การตกแต่งสำเร็จ_57-2 (19 มี.ค. 58)
  คอ362_บทที่8_57-2 (25 มี.ค. 58)
   
  รางวัลที่ได้รับ ::
 

1. รางวัลนักวิจัยรุ่นกลาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2553
2. รางวัลนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2551

  หนังสือ ถอดรหัสนักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ผศ.ดร. อรุณี คงดี
   
  งานวิจัยที่สนใจ ::
  Textile chemistry, Nanotechnology, การป้องกันแสงยูวีด้วยเสื้อผ้า, วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  1.การวิเคราะห์โครงสร้างรูพรุนของเส้นใยกัญชง
2.การเพิ่มความคงทนต่อการซักและแสงแดดของสีย้อมธรรมชาต
3.การเตรียมแป้งมันสำปะหลังที่มีการเชื่อมโยงโมเลกุล เพื่อใช้เป็นวัสดุอุ้มน้ำ
4.Influence of ligand type and solution pH on heavy metal ion
5.ผลของสารตัวเติมที่มีต่อความเสถียรภาพของสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกทับทิม
 
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2551
1. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
3. โครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภท IRPUS

งบประมาณปี 2552
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
4. โครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภท IRPUS

งบประมาณปี 2553
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งบประมาณปี 2554
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International journal= จากฐานข้อมูลของ www.isiknowledge.com
 
  1. T. Hori and A. Kongdee. Dyeing of PET/co-PP composite fibers using supercritical carbon dioxide. Dye and pigments. 2014, 105, 163-166. Impact factor 3.532
  2. Arunee Kongdee, Avinash P. Manian, Margit Lenninger, Joerg Schlangen, Thomas Bechtold., Alkali Pretreatment and Resin Finishing of Lyocell: Effect of Sodium Hydroxide Pretreatments. Journal of Applied Polymer Science, 2010, 115, 2898–2910. Impact factor 1.008
  3. Kongdee, A., Bechtold, T. Influence of ligand type and solution pH on heavy metal ion complexation in cellulosic fibre: model calculations and experimental results. Cellulose, 2009, 16(1), 53-63. Impact factor 1.406
  4. Kongdee, A., Okubayashi, S., Tabata, I., Hori, T. Impregnation of silk sericin into polyester fibers using supercritical carbon dioxide. Journal of Applied Polymer Science, 2007, 105(4), 2091-2097. Impact factor 1.008
  5. Kongdee, A., Bechtold, T. Fe(III) complex catalyzed damage of cellulose fibers during bleaching AATCC Review, 2005, 5(4), 30-34. Impact factor 0.434
  6. Kongdee, A., Bechtold, T., Teufel, L. Modification of cellulose fiber with silk sericin. Journal of Applied Polymer Science, 2005, 6(4), 421-1428, Year. Impact factor 1.008
  7. Kongdee, A., Bechtold, T., Burtscher, E., Scheinecker, M. The influence of wet/dry treatment on pore structure-the correlation of pore parameters, water retention and moisture regain values. Carbohydrate polymers. 2004, 57(1), 39-44. Impact factor 1.782
  8. Kongdee, A., Bechtold, T. The complexation of Fe(III)-ions in cellulose fibres: a fundamental property. Carbohydrate Polymers. 2004, 56(1), 47-53. Impact factor 1.782
  9. Kongdee, A., Bechtold, T. In-fibre formation of Fe(OH)3 - a new approach to pigment coloration of cellulose fibres. Dyes and Pigments, 2004, 60(2), 137-142. Impact factor 2.796
   
  =Local journal=
  1. Paphonngam, A., Kongdee, A., Buttaraj, K. Encapsulation of Acorus Calamus Linn. Extract by Polyurethane Microcapsules. Sci. J. UBU, 2011, 2(1), 12-16. Impact factor -
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th