หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 25, 2016
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ข้าราชการ
ชื่อ - นามสกุล :: อ.ดร.อัจฉรา  แกล้วกล้า
  Name :: Dr.Achara Kleawkla
  ตำแหน่ง :: อาจารย์
  วุฒิการศึกษา ::
1. วท.บ. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2538)
2. วท.ม. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)
3. วท.ด. (เคมี) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)
  สาขาที่สอน :: เคมีเชิงฟิสิกส์, เคมีโพลีเมอร์, เคมีทั่วไป
  โทรศัพท์ :: (053)873587
  E -Mail :: achara_kleawkla@yahoo.co.uk
   
  ดาวน์โหลดรายวิชาที่สอน ::
  -
 

 

  รางวัลที่ได้รับ ::
  -
   
  งานวิจัยที่สนใจ-ชำนาญ ::
 

- การทดสอบคุณสมบัติทางเคมีของพืชผลทางการเกษตร
- ปฏิบัติการทางเคมีทางห้องวิจัย
- พอลิเมอร์ทางการแพทย์ พอลิเมอร์ทางการเกษตร
 - การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์

 
   
  งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ ::
  -
   
  ทุนวิจัยที่ได้รับ ::
 

งบประมาณปี 2557
1.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2554
1.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

งบประมาณปี 2553
1.สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

   
 

ผลงานการตีพิมพ์ ::

  =International Journals= จากฐานข้อมูลของ www.jsme.or.jp/english
 
 1. Achara Kleawkla  and Pannarai Chuenkruth, “Reducing Sugar Production from Agricultural Wastes by Acid Hydrolysis” Key Engineering Materials, Vols. 675-676 (2016) pp. 31-34.
 2. Pomanan T., Kunthadong P., Kleawkla A., Molloy R., Meepowpan P., Punyodom W., “Synthesis of Tin(II) alkoxide for Use as Initiators in the Ring-Opening Polymerization”, Chiang Mai J.Sci., 2009. 
 3. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Nasata and Winita Punyodom, “Ring-Opening Polymerization of Caprolactone Using  Novel Tin(II) Alkoxide Initiators” Adv. Mater. Res., 55-57, 757-760(2008).
 4. Jintana Siripitayananon, Robert Molloy, Supap Bunkird, Achara Kleawkla, Rachanida Panjakha and Pajaree Chooprayoon, “Effects of Hot-drawing and Annealing on the Morphology and Mechanical Properties of Biodegradable Polyester Monofilament Fibres”,  Int. Polym. Proc., 23(2), 161-167(2008).
 5. Achara Kleawkla, Wallika Suksomran, Anodar Charuchinda, Robert Molloy, Wimol Naksata, Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone Using a Novel Tin(II) Alkoxide Initiator” J. Solid Mech. Mater. Eng., 1, 4, 613-623 (2007).
 6. Kleawkla, A., Suksomran, W., Charuchinda, A., Molloy, R., Naksata, W. and Punyodom, W. "Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerisation  of e-Caprolactone Using a Novel Tin(II) Alkoxide Initiator" Journal of Solid Mechanics and Materials Engineering, 4(2007), 613-623. Impact factor : 0.277
   
  National Journals:
 
 1. Achara Kleawkla, Thidarat Khawjanta, Robert Molloy, “Kinetic Studies of Caprolactone Polymerization using a novel Initiator”, The 40 th Congress on science and Technology of Thailand, 2-4 December, 2014, Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand.
   
  International Proceedings::
 
 1. Achara Kleawkla, Thidarat Khawjanta, Sujitra Ruengdechawiwat, Robert Molloy, “Synthesis of a Novel Tin(II) Ester Alkoxide Initiator for Use in the Ring-Opening Polymerization of Caprolactone” IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry, Macro 2014, 6-11 July 2014, Chiang Mai International Convention and Exhibition Center (CMICE), Chiang Mai, Thailand.
 2. Achara Kleawkla, Panan Supakaew, “The Study of Catalyst in Biodiesel Production from Tung Seed Oil by Microwave Coupling with Ultrasonic Techniques” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2014) 8-10 January, 2014, Centrara Khon Kaen, Khon Kaen, Thailand.
 3. Natapol Jaisom, Patcharee Ngamviriyavong, Preeyapan Meesap, Achara Kleawkla, Wanida Janvikul,“Crosslinked Elastomeric Biomaterials of Poly(Bis(Hexamethylene) Triamine Sebacamide)-co-Poly(Glycerol Sebacate) for Cell Culture Use”  Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 4. Watcharee Sangsuwan, Sujitra Ruengdechawiwat, Robert Molloy, Achara Kleawkla, “ Synthesis and Characterization of a Novel Tin(II) Poly(Propylene Glycol) Adduct for Use as an Initiator in the Ring-Opening Polymerization of Cyclic Esters” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 5. Peeranat Chairach, Robert Molloy, Juraiporn Porkeaw, Achara Kleawkla, “ Synthesis and Property Testing of a Hydrogel Sheet Prepapred by Photopolymerization for Biomedical Use as a Wound Dressing” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 6. A. Kleawkla, Y. Jantaboon, N. Dussadee, K. Sasujit, R. Molloy,  “ Biodiesel Production from Tung Seed Oil by Microwave Coupling with Ultrasonic Techniques” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 7. Kanjana Innoon, Nutthawud Dussadee, Shinorod Sresiri, Robert Molloy, Achara Kleawkla, “Activated Carbon Production from Low-Grade Longan and Coffee Residues via a Chemical Method” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2013) 23-25 January, 2013 The Tide Resort, Chon Buri, Thailand.
 8. Achara  Kleawkla,  Sasitorn  Wonwa and  Robert  Molloy, “Synthesis of a Novel Initiator for Use in the Ring-Opening Polymerization ” Pure and Applied Chemistry International  Conference (PACCON 2012) 11-13 January, 2012  The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 9. A. Kleawkla, S. Wonwa, R. Molloy, “Synthesis of a Novel Tin(II) Alkoxide for Use as an Initiator in the Ring-Opening Polymerization of Caprolactone” Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications ( CMICBA2011), 9-10 August, 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 10. A. Kleawkla, P. Suthumpoeng, R. Molloy, “Synthesis of Hydroxyapatite-Polymer Composites for Use as Scaffolds in Bone Tissue Regeneration” Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications ( CMICBA2011), 9-10 August, 2011, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 11. P. Intaraksa, P. Ngamviriyavong, P.Tanjak, A. Kleawkla and W. Janvikul, “ Preparation of Antibacterial Hydrogels from N,O-((2-hydroxy-3- Trimethyl Ammunium) Propyl) Chitosan Chloride Modified with Glycidyl Methacrylate” Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2010), 21-23 January 2010, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubon Ratchathani, Thailand.
 12. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Nasata and Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone by Dilatometry”, Asian Symposium on Materials and Processing 2006, 9-10 November 2006, Sofitel Central Plaza, Bangkok, Thailand.
 13. Theraporn Pomanan, Pimpanitpa Kunthadong, Achara Kleawkla, Robert Molloy, Puttinan Meepowpan and Winita Punyodom, “ Synthesis of Tin(II) Alkoxide s for Use as Initiators in the Ring-Opening Polymerisation of Cyclic Esters”, The 2nd International Conference on Advences in Petrochemical and Polymers, 25-28 June 2007, The Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand.
 14. J. Siripitayananon, R. Molloy, S. Bunkird, A. Kleawkla, R. Panjakha and P. Chooprayoon, “Effects of Hot-drawing and Annealing on the Morphology and Mechanical Properties of Biodegradable Polyester Monofilament Fibres” Asian Workshop on Polymer Processing 2006, 6-8 December 2006, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
   
  National Proceedings::
 
 1. อัจฉรา แกล้วกล้า และ พรรณราย ชื่นครุฑ, การปรับสภาพและการไฮโดรไลซีสวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 “สหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 23-24 มีนาคม 2558, ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย.
 2. Achara Kleawkla, Wallika Suksoran, Mongkorn Srisa-ard, Yodthong Baimark, Robert Molloy, Jintana Siripitayanonon, Winita Punyodom, Kanarat Nalampang and Montira Sriyai, “Controlled Ring-Opening Polymerisation of  Cyclic Ester”, The Fourth Thailand Materials Science and Technology Conference, 31 March-1 April 2006, Thailand Science Park, Patumthani, Thailand.
 3. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Naksata, Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone by Dilatometry” 32nd Congress on Science and Technology of Thailand, 10-12 October 2006, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand.
 4. Achara Kleawkla, Robert Molloy, Wimol Naksata and  Winita Punyodom, “Kinetic Studies of the Ring-Opening Bulk Polymerization of Caprolactone by Dilatometry” The 2nd Chiang Mai University Research Conference, 8-10 December 2006, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand.
 5. Jintana Siripitayananon, Robert Molloy, Supap Bunkird, Achara Kleawkla, Rachanida Panjakha and Pajaree Chooprayoon, “Influence of Processing Variables in the Melt Spinning of Monofilament Fibres for Use as Absorbable Surgical Sutures” The 17th Thailand Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, 29-30 October 2007, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
 6. Achara  Kleawkla, Pimonpun  Suthumpoeng and  Robert  Molloy, “Synthesis of Hydroxyapatite-Polymer Composites for Use as Scaffolds in Bone Tissue Regeneration” 2 nd Polymer Conference of Thailand, 20-21 October 2011, Convention Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand.
   
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th