หน้าหลัก
  บุคลากร
  หลักสูตร
  เครื่องมือวิเคราะห์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ดาวน์โหลด
  งานวิจัย
  ภาพกิจกรรม
  เคมีเวบบอร์ด
 
 
  คณะวิทยาศาสตร์
  สำนักงานเลขาฯ
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
  สาขาวิชาชีววิทยา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯ สารฯ
สาขาวิชาวิทย์ฯ คอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
March 27, 2010
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
  ขอเชิญร่วมงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาเคมี
ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จะจัดโครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาเคมี สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี ชั้นปีที่ 1 – 4 ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552 ณ ห้องบรรยายบัณฑิต ชั้น 3 อาคารเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณของครู เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาในการศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

กำหนดการ โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2552 ของภาควิชาเคมี วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2552
เวลา 08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.30 - 10.00 น. นักศึกษา และคณาจารย์พร้อมกัน ณ ห้องบรรยายบัณฑิต ชั้น 3 อาคารเรียนรวมทางวิทยาศาสตร์ฯ
เวลา 10.00 - 10.30 น. - ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำไหว้ครู - ตัวแทนนักศึกษานำร้องเพลงพระคุณที่สาม - ตัวแทนคณาจารย์รับมอบพานดอกไม้ ธูปเทียน จากตัวแทนนักศึกษา - ประกวดพานไหว้ครู
เวลา 10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 11.00 - 12.00 น. - หัวหน้าภาควิชาเคมีกล่าวให้โอวาท - ประกาศผลการประกวดพานไหว้ครู
เวลา 12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th