หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
February 27, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
ตารางสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนฯ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (13 ม.ค. 58)
 
เทมเพลต สำหรับจัดทำสังเขปรายวิชาสาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรมฯ และเคมีประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557 (30 ธ.ค. 57)
• ตัวอย่าง_Course outline วิชาบรรยาย
• ตัวอย่าง_Course outline วิชาปฏิบัติการ
• Template_Course outline วิชาบรรยาย
• Template_Course outline วิชาปฏิบัติการ
• มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
• มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• มาตรฐานผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
บัณฑิตใหม่ทุกท่าน โปรดกรอกข้อมูลการมีงานทำของสาขาเคมี ใน http://planning2.mju.ac.th/wtms_index.aspx (2 ธ.ค. 57)
 
ข่าวดี สำหรับนักศึกษาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ผู้ต้องการฝึกงานที่ ESSO Mobil EXXON ประจำปี 2558 (1 ก.ย. 57)
 
..::คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร โลโก้
คม103 - Nuclear chemistry (27 ก.พ. 58)

คอ 221 - เคมีโคออร์ดิเนชัน (26 ก.พ. 58)
คม103 - thermodynamics (26 ก.พ. 58)
คม100 - Ch5 (26 ก.พ. 58)
คม333 - Stabilities_reaction P2 (26 ก.พ. 58)
คม211 - บทที่ 6 และ บทที่ 7 (23 ก.พ. 58)
::คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำสอนตามรายชื่ออาจารย์::.. ::คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด::..
.
 
 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล (Dr.Sakchai Satienperakul)
อ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์ (Dr.Supaporn Sangsrichan)
อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (Dr.Tanin Tangkuaram)
ผศ.ดร. นันทฤทธิ์  โชคถาวร (Asst.Prof.Dr.Nantarit Chokethaworn)
ผศ.ดร. ชุติมา  คงจรูญ (Asst.Prof.Chutima Kongjaroon)
อ.กัญญา  บุตราช (Lect. Kanya Buttaraj)
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูบุคลากรทั้งหมด::..
 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ. เคมีอุตสาหกรรมและฯ


..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด::..
 
 
1. Voltammeter 2. Conductometer 3. Coulometer 4. Amperometer

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเครื่องมือทั้งหมด::..

 
 
1. ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี 2. รศ.ดร.อรุณี คงดี 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 4. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
5. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 6. ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข 7. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 8. อ.เอกวิทย์ ตรีเนตร
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด::..
 
 
Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237
Impact factor 6.451
N.Taokaenchan,R. Puntharod,T.Tangkuaram, P. Pookmanee,S. Phaisansuthichol, S. Sangsrichan and S.Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. Vol.31,No.1(2014)27-37.
A. Srisaipet and M. Nuddagul. Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil during Heating. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2014, 5(4), pp. 303-306. Impact factor - 
T. Hori and A. Kongdee. Dyeing of PET/co-PP composite fibers using supercritical carbon dioxide. Dye and pigments. 2014, 105, 163-166. Impact factor 3.532.
T. Chimsook, T. Teerawatananond, N. Ngamrojnavanich, N. Chaichit, P. Kongsaeree, N. Muangsin, Structure–spectroscopic relationship of co-crystals between a rare chromone structure type of barakol and some organic acids. Journal of Molecular Structure. 2013, 1354-1055, p 188-198. Impact factor 1.45
Thitiphan Chimsook. Controlled release behaviors of ketoprofen from matrix polymer of chitosan and poly(ethylene glycol). Advanced Materials Research. 2013,813, 399-402. Impact factor : -
Ratanakamnuan, U., Manorom, W., and Inthasai, P.  "Preparation of Biodegradable Film from Esterified Corn Husk Cellulose" Advanced Materials Research, 2013, 701, 229-233. Impact factor -
Rattanabhorn Junthip, Doungporn Amornlerdpison and Thitiphan Chimsook. Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Spirogyra spp. Advanced Materials Research. 2013, 699, 693-697. Impact factor : -
..คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสารการตีพิมพ์ตามรายชื่ออาจารย์..
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ (24 มี.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมีเคมีประยุกต์ จัดโครงการสัมมณาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 (5 ก.พ. 57)
 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชุมปลูกป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 (25 ม.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ (20 ม.ค. 57)
 

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแฟ้มกิจกรรมทั้งหมด::..

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th

 

 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้