หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
June 6, 2016
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังสัมมนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง

“งานวิจัยในกลุ่มเมธีวิจัยอาวุโส ของ ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล”

โดย ศ.ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล

“รางวัล CST High Impact Chemist Award 2012”

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559

เวลา 9.00-12.00 น.

ณ ห้อง 2314 อาคาร 60 แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์

(27 เม.ย. 59)

 

สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่านในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
(16 ก.พ. 59)

 

ตารางเวลาวิชาสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา รายวิชา คม691 คม694 คม790 คม792 และคม793 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
ดาวน์โหลด ข้อมูล
(11 ม.ค. 59)

 

สาขาวิชาเคมี เคมีประยุกต์ ขอเชิญผู้สนใจ และนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาเคมี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์เข้าฟังการสัมมนาพิเศษ (13 พ.ย. 58)

Speaker: Associate Professor Akira Baba
From : Center for Transdisciplinary Research Niigata University, Japan
Title : "Surface Plasmon Based Organic Devices and Biosensor Applications"
Time : 9.30 - 11.30 am
Date : November 17, 2015
Place : Room no. 2311, the 3rd floor, 60th years Maejo Buiding, Faculty of Science, Maejo University
ดาวน์โหลด โบรชัวร์
 
ตารางสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 (29 ต.ค. 58)
ดาวน์โหลดหัวข้อสัมมนา (29 ต.ค. 58)
 
 
 
 
 
ตารางสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 (27 ส.ค. 58)
 
..::คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร โลโก้
CH411 - Nuclear activation analysis (19 เม.ย. 59)

CH333 - Stability reaction and others (15 ม.ค. 59)
CH100 - ไฟฟ้าเคมี และอื่นๆ (15 ม.ค. 59)
IC221 - Atomic structure (13 ม.ค. 59)
CH325 - บทที่ 1, 2, และ 3 (12 ม.ค. 59)
CH411 - บทที่ 1, 2, 3, 9 และ 10 (12 ม.ค. 59)
CH210 - บทที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 (11 ม.ค. 59)
CH211 - บทที่ 1, 2, 3 และ 4 (26 ส.ค. 58)
CH500 - (26 ส.ค. 58)
::คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำสอนตามรายชื่ออาจารย์::.. ::คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด::..
.
 
 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล (Dr.Sakchai Satienperakul)
อ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์ (Dr.Supaporn Sangsrichan)
อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (Dr.Tanin Tangkuaram)
ผศ.ดร. นันทฤทธิ์  โชคถาวร (Asst.Prof.Dr.Nantarit Chokethaworn)
ผศ.ดร. ชุติมา  คงจรูญ (Asst.Prof.Chutima Kongjaroon)
อ.กัญญา  บุตราช (Lect. Kanya Buttaraj)
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูบุคลากรทั้งหมด::..
 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ. เคมีอุตสาหกรรมและฯ


..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด::..
 
 
1. Voltammeter 2. Conductometer 3. Coulometer 4. Amperometer

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเครื่องมือทั้งหมด::..

 
 
1. ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี 2. รศ.ดร.อรุณี คงดี 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 4. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
5. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 6. ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข 7. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 8. อ.เอกวิทย์ ตรีเนตร
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด::..
 
 
Atichart Silawanich, Sairoong Muangpil, Nawee Kungwan, Puttinan Meepowpan, Winita Punyodom, Narin Lawan. Theoretical study of efficiency comparison of Ti (IV) alkoxides as initiators for ring-opening polymerization of e-caprolactone. Computational and Theoretical Chemistry 1090 (2016) 17–22. Impact factor 1.368
Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237
Impact factor 6.451
N.Taokaenchan,R. Puntharod,T.Tangkuaram, P. Pookmanee,S. Phaisansuthichol, S. Sangsrichan and S.Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. Vol.31,No.1(2014)27-37.
A. Srisaipet and M. Nuddagul. Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil during Heating. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2014, 5(4), pp. 303-306. Impact factor - 
T. Hori and A. Kongdee. Dyeing of PET/co-PP composite fibers using supercritical carbon dioxide. Dye and pigments. 2014, 105, 163-166. Impact factor 3.532.
..คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสารการตีพิมพ์ตามรายชื่ออาจารย์..
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ (24 มี.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมีเคมีประยุกต์ จัดโครงการสัมมณาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 (5 ก.พ. 57)
 
 

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแฟ้มกิจกรรมทั้งหมด::..

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th

 

 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้