หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
September 1, 2015
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รอบ 1 เม.ย. 58-30 ก.ย. 58
คำสั่ง ม._แตั้งตั้งคณะกก.จรวดขวดน้ำ_16-17 กค.58 (1 ก.ย. 58)
คำสั่ง ม.แต่งตั้ง อ.เพชรลดา เป็น อ.บัณฑิต (1 ก.ย. 58)
คำสั่งคณะ_แตั้งตั้งคณะกก.จรวดขวดน้ำ_16-17 กค.58 (1 ก.ย. 58)
คำสั่งคณะ_คณะกก.โครงงานวิทย์_18-20 สค.58 (1 ก.ย. 58)
คำสั่งคณะ_ค่ายลำปางกัลยาณี_10-12 มิย.58 (1 ก.ย. 58)
คำสั่งคุมสอบปลายภาค 2_57_6-17 พค.58 (1 ก.ย. 58)
คำสั่งสอบสัมภาษณ์_รับรายงานตัว_รับตรง_ประจำปีการศึกษา 2558_15 มิย.58 (1 ก.ย. 58)
ประกาศแต่งตั้งคณะกก.งานสัปดาห์วิทย์ 58 เพิ่มเติม (1 ก.ย. 58)
ประกาศแต่งตั้งคณะกก.ตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์_18-20 สค.58 (1 ก.ย. 58)
ประกาศแต่งตั้งคณะกก.รับน้องใหม่ 58_26 กค.-7 สค.58 (1 ก.ย. 58)
 
ตารางสัมมนา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2558 (27 ส.ค. 58)
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.อ.ดร. กิตติยาพร สิงห์สัมพัน์ธ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประธาน)
2.รศ.ดร. วิจิตรา แดงปรก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
3.ผศ.ดร. พูนพัฒน์ พูนน้อย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.นางศศิธร ปัญญา (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)


เริ่มประเมิน วันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 2 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 58)
 
 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประธาน)
2.ผศ. ดริญญา มูลชัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
3.ดร. ชวโรจน์ ใจสิน (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.นางสาวธิดารักษ์ รัตนมณี (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

 

เริ่มประเมิน วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2310 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 58)
 
 
สาขาวิชาเคมี ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.ผศ.ดร. อนุกร ภู่เรืองรัตน์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ประธาน)
2.ผศ.ดร. บัวเรียม มณีวรรณ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
3.อ.ดร. ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.ว่าที่ร้อยตรีหญิง นัยนา โปธาวงศ์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)

 

เริ่มประเมิน วันพุธ ที่ 22 ก.ค. 58 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2310 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ประกาศเมื่อ 16 ก.ค. 58)
 


สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
1.ผศ.ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประธาน)
2.ผศ.ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, กรรมการ)
3.ผศ.ดร. ธงชัย มณีชูเกตุ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, กรรมการ)
4.นางสาว กนิษฐา สนเผือก (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เลขานุการ)


เริ่มประเมิน วันจันทร์ ที่ 27 ก.ค. 58 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้อง 2314 ชั้น 3 อาคาร 60 ปี แม่โจ้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

(ประกาศเมื่อ 15 ก.ค. 58)
 


เอกสารฝึกงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2557 (22 พ.ค. 58)
ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน-ปี57 (22 พ.ค. 58)
รายละเอียดแผนที่พักและสถานที่ฝึกงาน-ปี57 (22 พ.ค. 58)
 
..::คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร โลโก้
CH211 - บทที่ 1, 2, 3 และ 4 (26 ส.ค. 58)

CH500 - (26 ส.ค. 58)
CH100 - บทที่ 4, 5 และ 6 (26 ส.ค. 58)
CH101 Atomic structure, chemical bonding (18 ส.ค. 58)
คม 100 บทที่ 1, บทที่ 2 และบทที่ 3 (18 ส.ค. 58)
คม 441 บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 โครงสร้าง, บทที่ 3 การตรวจสอบ (11 ส.ค. 58)
คม 260 Chemical kinetics, Polymers, Spectroscopy (11 ส.ค. 58)
CH331 Chapter 1 Atomic structure_1-2558 (11 ส.ค. 58)
IC 361 วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า_2558 (11 ส.ค. 58)
คม 210 บทที่ 5 6 7 8 และ 9 (27 ก.ค. 58)
คม 210 บทที่ 1 2 3 และ 4 (21 ก.ค. 58)
::คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำสอนตามรายชื่ออาจารย์::.. ::คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด::..
.
 
 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล (Dr.Sakchai Satienperakul)
อ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์ (Dr.Supaporn Sangsrichan)
อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (Dr.Tanin Tangkuaram)
ผศ.ดร. นันทฤทธิ์  โชคถาวร (Asst.Prof.Dr.Nantarit Chokethaworn)
ผศ.ดร. ชุติมา  คงจรูญ (Asst.Prof.Chutima Kongjaroon)
อ.กัญญา  บุตราช (Lect. Kanya Buttaraj)
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูบุคลากรทั้งหมด::..
 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ. เคมีอุตสาหกรรมและฯ


..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด::..
 
 
1. Voltammeter 2. Conductometer 3. Coulometer 4. Amperometer

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเครื่องมือทั้งหมด::..

 
 
1. ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี 2. รศ.ดร.อรุณี คงดี 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 4. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
5. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 6. ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข 7. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 8. อ.เอกวิทย์ ตรีเนตร
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด::..
 
 
Narin Taokaenchan, Tanin Tangkuaram, Pusit Pookmanee, Sirirat Phaisansuthichol, Surasak Kuimalee, Sakchai Satienperakul. Enhanced electrogenerated chemiluminescence 1 of tris(2,2′-bipyridyl)ruthenium(II) system by L-cysteine-capped CdTe quantum dots and its application for the determination of nitrofuran antibiotics. Biosensors and Bioelectronics. 2015, vol.66. pp. 231-237
Impact factor 6.451
N.Taokaenchan,R. Puntharod,T.Tangkuaram, P. Pookmanee,S. Phaisansuthichol, S. Sangsrichan and S.Satienperakul. Specific speciation of As(III)and As(V) in a queous solution by a split micro fluidic chemiluminescence system. Journal of Flow Injection Analysis. Vol.31,No.1(2014)27-37.
A. Srisaipet and M. Nuddagul. Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil during Heating. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2014, 5(4), pp. 303-306. Impact factor - 
T. Hori and A. Kongdee. Dyeing of PET/co-PP composite fibers using supercritical carbon dioxide. Dye and pigments. 2014, 105, 163-166. Impact factor 3.532.
..คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสารการตีพิมพ์ตามรายชื่ออาจารย์..
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ (24 มี.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมีเคมีประยุกต์ จัดโครงการสัมมณาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 (5 ก.พ. 57)
 
 

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแฟ้มกิจกรรมทั้งหมด::..

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th

 

 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้