หน้าหลัก
บุคลากร
หลักสูตร
เครื่องมือวิเคราะห์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
งานวิจัย
ภาพกิจกรรม
 
 
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักงานเลขาฯ
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยี ชีวภาพ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาสถิติ
สาขาวิชาเทคโนฯสารฯ
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
สาขาวิชาวิทย์ฯคอมพ์ฯ
 
 
 
 
:: Last update ::
July 1, 2014
 


ความละเอียดหน้าจอที่เหมาะสมในการชมเวบไซต์ คือ 1280 x 800

 
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตที่สำเร็จปีการศึกษา 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (26 ก.พ. 57)
 

สาขาวิชาเคมี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ในงานรับพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปี 2557  ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2557 (17 ก.พ. 57)

 

ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคคลทั่วไปและผู้สนใจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่

หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ดาวน์โหลด

1. กำหนดการ และใบสมัคร

2. เอกสารขออนุมัติลาราชการ

ลงทะเบียนรออนไลน์ที่นี่

(17 ก.พ. 57)

 
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีฯ) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรุ่นที่ 7 ปี 2557
1. ทุนระดับปริญญาโท-เอก
2. ทุนระดับปริญญาเอก
ระหว่างวันที่ 3 ก.พ. 57- 28 มี.ค. 57 อ่าน่รายละเอียดเพิ่มเติม (13 ม.ค. 57)
 
คู่มือการเขียนรายงานการเรียนรู้อิสระ รายวิชา วท 498 ปีการศึกษา 2557 (13 ม.ค. 57)
 
..::คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด::..
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร โลโก้
คม363 - Colloid 01 , Colloid 02 , Colloid 03 , Colloid 04 , Colloid 05 (13 มี.ค. 57)

คม363 - Surface 01 , surface 02 (13 มี.ค. 57)
คอ 221 - Introduction , Gas&Fluids , Intro&basic chemical engineering (13 มี.ค. 57)
วท 498 - แบบประเมินผลการฝึกงาน (5 มี.ค. 57)
วท 498 - ตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน (5 มี.ค. 57)
วท 498 - รายละเอียดแผนที่พักและสถานที่ฝึกงาน (5 มี.ค. 57)
วท 498 - หน้าปกตารางบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน (5 มี.ค. 57)
คม 514 - Mass spectroscopy (5 มี.ค. 57)
คม 320 - CHO metabolism (17 ก.พ. 57)
คอ 221 - -ปฏิกิริยารีดอกซ์และการประยุกต์ใช้_อ เพชรลดา กันทาดี (14 ก.พ. 57)
คม 100 - บทที่ 9_เทอร์โมไดนามิกส์เคมี_เพชรลดา กันทาดี (14 ก.พ. 57)
คม 100 - บทที่ 8_จลนศาสตร์เคมี_เพชรลดา กันทาดี (14 ก.พ. 57)
คม 100 - บทที่ 7_ไฟฟ้าเคมี_เพชรลดา กันทาดี (14 ก.พ. 57)
คม 103 - โพลีเมอร์เบื้องต้น (10 ก.พ. 57)
คม 512 - Chromatography _ (27 ม.ค. 57)
คม 333 - Inorganic reactions and mechanisms_Part II_ (18 ม.ค. 57)
คม 100 - Chapter 6 - สารละลายและสมดุลกรด-เบส_เพชรลดา กันทาดี (18 ม.ค. 57)
::คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารคำสอนตามรายชื่ออาจารย์::.. ::คลิ๊กที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าดาวน์โหลด::..
.
 
 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล (Dr.Sakchai Satienperakul)
อ.ดร.สุภาพร  แสงศรีจันทร์ (Dr.Supaporn Sangsrichan)
อ.ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์ (Dr.Tanin Tangkuaram)
ผศ.ดร. นันทฤทธิ์  โชคถาวร (Asst.Prof.Dr.Nantarit Chokethaworn)
ผศ.ดร. ชุติมา  คงจรูญ (Asst.Prof.Chutima Kongjaroon)
อ.กัญญา  บุตราช (Lect. Kanya Buttaraj)
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูบุคลากรทั้งหมด::..
 
 
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตร ปร.ด. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. เคมีประยุกต์

หลักสูตรระดับปริญญาโท
หลักสูตร วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตร วท.บ. เคมีอุตสาหกรรมและฯ


..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูหลักสูตรทั้งหมด::..
 
 
1. Voltammeter 2. Conductometer 3. Coulometer 4. Amperometer

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเครื่องมือทั้งหมด::..

 
 
1. ผศ.ดร.ภูสิต ปุกมณี 2. รศ.ดร.อรุณี คงดี 3. ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล 4. ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
5. ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส 6. ผศ.ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข 7. ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ 8. อ.เอกวิทย์ ตรีเนตร
..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูงานวิจัยทั้งหมด::..
 
 
A. Srisaipet and M. Nuddagul. Influence of Temperature on Gamma-Oryzanol Stability of Edible Rice Bran Oil during Heating. International Journal of Chemical Engineering and Applications, 2014, 5(4), pp. 303-306. Impact factor - 
T. Hori and A. Kongdee. Dyeing of PET/co-PP composite fibers using supercritical carbon dioxide. Dye and pigments. 2014, 105, 163-166. Impact factor 3.532.
T. Chimsook, T. Teerawatananond, N. Ngamrojnavanich, N. Chaichit, P. Kongsaeree, N. Muangsin, Structure–spectroscopic relationship of co-crystals between a rare chromone structure type of barakol and some organic acids. Journal of Molecular Structure. 2013, 1354-1055, p 188-198. Impact factor 1.45
Thitiphan Chimsook. Controlled release behaviors of ketoprofen from matrix polymer of chitosan and poly(ethylene glycol). Advanced Materials Research. 2013,813, 399-402. Impact factor : -
Ratanakamnuan, U., Manorom, W., and Inthasai, P.  "Preparation of Biodegradable Film from Esterified Corn Husk Cellulose" Advanced Materials Research, 2013, 701, 229-233. Impact factor -
Rattanabhorn Junthip, Doungporn Amornlerdpison and Thitiphan Chimsook. Phytochemical Screening, Antioxidant Activity and Total Phenolic Content of Spirogyra spp. Advanced Materials Research. 2013, 699, 693-697. Impact factor : -
..คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสารการตีพิมพ์ตามรายชื่ออาจารย์..
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกุหลาบควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ (24 มี.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมีเคมีประยุกต์ จัดโครงการสัมมณาเชิงปฏิบัติการเคมีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557 (5 ก.พ. 57)
 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชุมปลูกป่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 (25 ม.ค. 57)
 
สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่ชุมชุม เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ อ. พร้าว จ.เชียงใหม่ (20 ม.ค. 57)
 

..::คลิ๊กที่นี่เพื่อดูแฟ้มกิจกรรมทั้งหมด::..

 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
Tel. +66-53-873530-1, Fax+66-53-873548
ติดต่อเพื่อส่งข่าวที่ tanin@mju.ac.th

 

 
 
 
 
 
ราคาน้ำมันและแก๊สวันนี้
พยากรณ์อากาศวันนี้