สำนักงานเลขานุการ
งานคลังและพัสดุ
งานบริการวิชาการ / วิจัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
 
 
หลักสูตรวิชาวัสดุศาสตร์
หลักสูตรวิชาเคมี
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตรวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
หลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรวิชาสถิติ
หลักสูตรวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ประยุกต์
 
หลักสูตรวิชาเคมีประยุกต์ หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน หลักสูตรวิชาพันธุศาสตร์
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรวิชาเคมีประยุกต์
หลักสูตรวิชาพันธุศาสตร์    
คณะวิทยาศาสตร์
ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
ผลิตกรรมการเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศิลปศาสตร์ สำนักหอสมุด
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ