งานบริการวิชาการของภาควิชาฟิสิกส์

 

บริการฉายรังสีแกมม่า แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และ บริษัทเอกชน ด้วยเครื่องแกมม่าเซลล์
เครื่องฉายรังสีแกมม่าเซลล์ (gamma Cell)
เป็นเครื่องฉายรังสีแกมม่า (gamma rays) จาก Source โคบอล์ท-60 (Co-60)

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates