ผศ.อุทัยวรรณ
ผศ.อุทัยวรรณ จิวะธานนท์
(หัวหน้าภาควิชา)
ผศ.สุรชัย
ผศ.วิทยา
ผศ.สุรชัย สัมภวมาน
รองคณะบดี
ผศ.วิทยา วราสวัสดิ์
อ.วิรันธชา
อ.วิรันธชา เครือฟู
อ.นภัสถ์ จันทร์มี
อ.ดร.พิมพ์พร
อ.ดร.พิมพ์พร จันทร์ผง แซนเดอร์
สุรางค์ ปัญญาดี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

นริศ เจริญ
(พนักงานห้องปฏิบัติการ)

สกล บุญธรรม
(ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์)
วิศรุต ทนันต์ชัย
(นักวิทยาศาสตร์)
พงศธร เลากิตติศักดิ์
(ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์)
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates