อาคารเสาวรัจ นิตยวรรธนะ

        ประกอบด้วยห้องบรรยายรวมใหญ่  1 ห้อง ห้องบรรยายรวม 1 ห้อง   ห้องปฎิบัติการ 14 ห้อง ห้องเตรียมปฎิบัติการ 11 ห้อง ห้องพักอาจารย์
2 ห้อง   ห้องบริการศึกษา 1 ห้อง


อาคารแม่โจ้ 60 ปี

        ประกอบด้วยห้องบรรยายรวาม 4 ห้อง ห้องบรรยายเล็ก 12 ห้อง
ห้องปฎิบัติการ  21 ห้อง ห้องเตรียมปฎิบัติการ 14 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 65
ห้อง  ห้องเตรียมปฎิบัติ    การด้านรังสี 1 ห้อง ห้องเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 2
ห้อง สำนักงานภาควิชา 5 ห้อง   และห้องสมุดคณะห้องสำนักงานเลขานุการ
คณะ ห้องธุรการ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   ห้องบริการเอกสาร ห้องการเงิน
ห้องสัมมนา ห้องประชุมคณะ อย่างละ 1 ห้อง

อาคารจุฬาภรณ์

      ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
(Computer, Mathematics, Physice Section) รวม 2,401  ตร.ม.
ห้องปฏิบัติการวิจัยรวม (Central lab Reseach) รวม 2,181 ตร.ม.
ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา (Biology Section) รวม 2,494 ตร.ม.
ห้องปฏิบัติการทางเคมี (Chemistry Section) รวม 9,146 ตร.ม.